Islamakademin – kurser och utbildningar om islam. Salahuddin Barakat Shaykh Salahuddin Kurser Utbildning Muslimer ISIS Salafi Sunni Koranen Sunnah Sunna Quranen Koran Quran Shia

kunskap om islamKunskap

Profeten Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sade: ”De lärda är profeternas arvtagare”. Eftersom religiös kunskap är ett profetiskt arv till oss lägger vi på Islamakademin stor vikt vid att kunskap som förmedlas är taget från autentiska, legitima och auktoritativa källor. Vi strävar därför efter att alltid presentera islam utifrån de traditionella åsikterna som är återberättade av allmänt erkända imamer och lärda inom Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

lärande genom islamLärande

Profeten Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sade: ”Sannerligen erhålls kunskap genom lärande”. Sann kunskap och djup förståelse om islam kan inte erhållas endast från böcker eller slumpmässigt utvalt material på Internet. Sann kunskap erhålls genom systematiskt och strukturerat lärande. Därför erbjuder vi på Islamakademin kurser och utbildningar som är direktsända över nätet, där man har möjlighet att interagera med läraren för största möjliga nytta.

interaktionInteraktion

Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) lär oss i Koranen: ”Fråga de lärda om det är något ni inte har kunskap om”. Islamakademin erbjuder dess medlemmar möjlighet att ställa frågor och interagera med lärarna både ”live” under lektionens gång och genom att skicka in frågorna skriftligt via vår frågetjänst. Ni är välkommen att anmäla er till våra kurser, som med rätt intention förhoppningsvis kommer leda till mycket lärande.

 

Kurskatalog » Kurser


Blogg » Nyheter

Al-Shawkâni om Salafs förståelse av Allahs egenskaper

Imam al-Shawkâni i Irshâd al-Fuhûl [1] under avsnittet ”Om det vari tolkning inträder” förklarar att de lärda hade skilda åsikter kring tolkningen av sådant som berör Grunderna, Trossatserna och Skaparens egenskaper enligt tre tillvägagångssätt: ”Den första: Att tolkning [ta’wîl] har inget utrymme vad gäller dessa frågor, utan de ska behandlas enligt deras ”uppenbara” [dhâhir] innebörd [2] och […]

Böner som är viktiga under Ramaḍān

Den heliga månaden Ramaḍān är en månad full av välsignelser och möjligheter att komma närmare Allah och erhålla Hans Nöjsamhet. Ett snabbt sätt att uppnå detta på är att öka ens åkallan. Utnyttja din tid under denna välsignade tid till att utöver de obligatoriska handlingarna (såsom bönen, fastan, etc.) även åkalla Allah. Han den Upphöjde säger i Sin Bok: ”Åkalla […]


Frågor & Svar » Nyheter

Kan man följa astronomiska uträkningar i Ramadhân?

﷽ Det har diskuterats mycket kring giltigheten av att följa astronomiska uträckningar för att fastställa Ramadhans början och slut. Utan tvekan är det så att majoriteten av de lärda inom de fyra sunnitiska rättskolorna är av åsikten att fastställandet endast kan ske genom vittnesmål med blotta ögat. Trots detta så finns det en legitim rättsåsikt […]

Jihad, sådant som upphävts i Koranen & ”Svärdets vers”

Fråga: Jag har nyligen läst om sådant i Koranen som har upphävts och är nu ytterst förvirrad. En del säger att det inte finns något som har upphävts eller att bara ett fåtal verser har upphävts (huvudsakligen sådana som handlar om arv). Ytterligare andra säger att över 200 verser har upphävts, bland dem alla verser […]