Al-Shawkâni om Salafs förståelse av Allahs egenskaper

Imam al-Shawkâni i Irshâd al-Fuhûl [1] under avsnittet ”Om det vari tolkning inträder” förklarar att de lärda hade skilda åsikter kring tolkningen av sådant som berör Grunderna, Trossatserna och Skaparens egenskaper enligt tre tillvägagångssätt: ”Den första: Att tolkning [ta’wîl] har inget utrymme vad gäller dessa frågor, utan de ska behandlas enligt deras ”uppenbara” [dhâhir] innebörd [2] och […]

Böner som är viktiga under Ramaḍān

Den heliga månaden Ramaḍān är en månad full av välsignelser och möjligheter att komma närmare Allah och erhålla Hans Nöjsamhet. Ett snabbt sätt att uppnå detta på är att öka ens åkallan. Utnyttja din tid under denna välsignade tid till att utöver de obligatoriska handlingarna (såsom bönen, fastan, etc.) även åkalla Allah. Han den Upphöjde säger i Sin Bok: ”Åkalla […]

Kung Karl XII som mångfaldens fanbärare

Den 12 februari för 299 år sedan fick muslimer och judar partiell religionsfrihet i Sverige. Vi har anledning att fira den dagen. Karl XII är landsfadern som importerade kåldolmen till Sverige men också den första stadsman att ge muslimer och judar religionsfrihet i Sverige. Många förknippar Karl XII med en nationalromantisk bild som kommit låtas […]

Imam an-Nawawi om att tolka Koranen

Följande är ett utdrag från imam an-Nawawis (d. 1277) klassiska verk Al -Tibyân fi Adâb Hamalat al-Qurân Tolkningen (ar. tafsîr) av Koranen Det är inte tillåtet för en person att tolka Koranen utan kunskap, eller att uttala sig om dess innebörd utan kompetens. Det finns många hadither rörande detta, och det råder konsensus i frågan. Vad gäller […]

Innebörden av surat Al-Fatiha och dess betydelse i bönen

”VI HAR gett dig sju [verser] att ständigt upprepa och Koranen i all dess majestätiska skönhet.” [Surat Al-Hidjr, vers 87] Al-Fatiha, det första kapitlet i Koranen, betyder ordagrant ”öppnaren”, och inte ”öppningen”, som ordet vanligtvis översätts med. I Knut Bernströms tolkning av Koranen har han tagit det ett steg längre och kallat kapitlet för ”Ingressen”, […]

Jesus aforismer ur den muslimska traditionen

[Då talade] han [till dem]: ”Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har […]

’Ashura: Profeten Moses och kampen för frihet och människovärde

Den 10:e Muharram, även kallad ’Ashûra [1], är en historisk och välsignad fastedag för muslimerna. I en känd hadith återberättas det att efter att Sändebudet migrerade till Madînah upptäckte han att judarna fastade under denna dag och frågade om orsaken bakom. Svaret han fick var att syftet var efterföljandet av profeten Moses som fastade denna […]

Imam Alis beskrivning av de rättfärdiga

Det återberättas att en hängiven Gudstjänare av namnet på Hammam kom till imam Ali och bad honom att beskriva de rättfärdiga människorna så livligt att han nästan kunde se dem. Imam Ali [må Gud ära hans anlete] svarade: Deras tal är sanningsenligt, deras klädsel är måttlig och de vandrar med ödmjukhet. De sänker sin blick […]

Modernismens svaga grunder

I Koranen uppmanar Gud sina tjänare, ”Fråga kunskapens folk om det är något ni inte vet” (16:43). I en annan vers förkunnas, ”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts” (4:59). I koppling till dessa Koranverser kan man i en autentiskt tillskriven hadith till profeten Muhammad läsa: […]

”När islam bar upplysningens fana”

En väldigt intressant artikel som behandlar perioden ”när islam bar upplysningens fana” skriven av Carl Rudbeck publicerades på SvD.se för ett par dagar sedan. Dock angriper den Al-Ghazzali och kallar honom ”tidens mörka genius”. Rudbeck skriver, ”Denne lysande sunni-teolog, död år 1111, skrev den epokgörande boken ‘Filosofernas sammanbrott’, där han fördömde filosofi och vetenskap som ogudaktiga. Visst […]