Om Islamakademin

Idag har vi många muslimska församlingar och moskéer i Sverige, men saknar traditionella läroverk. Dessa läroverk har alltid varit en viktig del av den muslimska kulturen och har genom en gedigen tradition bidragit till en mogen och fördjupad syn på religionen både bland dess utövare och bland människor av annan trosuppfattning. Läroverken har även varit en plats dit människor vänder sig för att söka kunskap och råd i religiösa frågor samt relevanta samhällsfrågor. De traditionella läroverken har dessutom varit en av de stora källorna till andlighet, uppfostran och moral i samhället.

I syfte att adressera ett allt större utbildningsbehov och en snabbt ökande efterfrågan av kvalitativt kunskapsförmedlande bildades den ideella föreningen Islamakademin i Malmö år 2013. Föreningen har under startåret haft en snabb tillväxt och är idag verksam i hela Skandinavien.

Vision

Islamakademin ämnar bli ett av Sveriges främsta traditionella muslimska läroverk, som på ett kvalitativt sätt ska tillgodose muslimernas kunskapsbehov samt bidra till en djupare förståelse om islam och dess lära i samhället. Genom ett kulturellt och socialt utbud som är förankrat i den muslimska traditionen vill vi skapa en atmosfär av lärande även utanför klassrumssituationen där praktiseringen av islam genomsyrar verksamheten.

Madina

Våra ändamål

Kunskapen om islam och dess läror är tyvärr väldigt bristande i vårt samhälle idag. Ytlig kunskap och missuppfattningar är de två mest utmärkande dragen som vi finner gällande kunskapen om islam, och detta är fallet både hos muslimer och icke-muslimer. Det råder en brist på kompetenta kanaler som erbjuder djupare kunskap om islam och väldigt ofta använder man sig av muslimska representanter som är lekmän som inte har genomgått någon traditionell islamisk utbildning av något slag. Resultatet blir ofta en icke-representativ och oseriös bild av islam och dess lära. Därför är ett av Islamakademins ändamål att utbilda individer som kan ge en mer representativ, mogen och nyanserad bild av islam och dess lära.

Islamakademin arbetar för att:

 • Fördjupa allmänhetens förståelse för och kunskap om islam och dess värderingar.
 • Uppmuntra gott uppträdande, andlighet och avhållsamhet från världslighet och materialism.
 • Motivera och inspirera muslimer till att kalla till Gud med kunskap, insikt och visdom.
 • Uppmuntra till samhällsdialog och interreligiösa samtal.
 • Tydliggöra de muslimska ståndpunkterna gällande samtida frågor.
 • Tydliggöra, bevara och stärka den muslimska traditionen och dess värderingar som en självklar del av Sverige.
 • Etablera ett nätverk av seriösa studenter i de islamiska vetenskaperna.
 • Att stärka och stödja muslimers engagemang i samhället.

minaretlight

Vår värdegrund

Islamakademins verksamhet är grundad i starka etiska principer ur den muslimska traditionen. Islamiska värderingar genomsyrar verksamheten och grundar för jämlikhet och rättvisa som vi tror är central för ett balanserat välmående samhälle.

Människosyn

”Sannerligen har Vi ärat människan” [Koranen 17:70]

På Islamakademin kan alla känna sig varmt välkomna, oavsett om man delar våra åsikter eller ej. Islamakademins aktiviteter är öppna för alla oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, eller sexuell läggning. Islamakademin präglas av mångfald utifrån kön och etnicitet. Det är viktigt att det finns en öppen atmosfär så att människor oavsett bakgrund, livssituation eller trosuppfattning känner sig välkomna att delta i Islamakademins aktiviteter och utbildningar.

Mångfald & Jämlikhet

Vi tror på dialog och samtal med respekt för den andra som grund för ett hållbart mångkulturellt samhälle. Vi arbetar särskilt för att uppmuntra kvinnors deltagande i våra utbildningar och aktiviteter för att ge män och kvinnor lika möjligheter till delaktighet, medbestämmande och kunskap.

Miljömedvetenhet

Vi har en utbildad Fairtrade-ambassadör vars ansvar är att se till att Islamakademin upprätthåller miljömässigt och etiskt tänk vid inköp och organisering av aktiviteter. VI strävar efter att alltid köpa ekologiskt och rättvisemärkta produkter till vår verksamhet. Likaså uppmuntrar vi våra medlemmar att upprätthålla ett miljömässigt hållbart beteende i deras hushåll.

minaretlight

Religiös tradition

I uppriktighet gentemot våra medlemmar och andra intressenter är det viktigt att vi klargör vår religiösa tolkningstradition, som står för en tolerant hållning som medför att vi välkomnar och uppmuntrar till samarbeten och samtal över gränserna.

Den sunnitiska traditionen (Ahl al-Sunnah wa al-Jama’a)

Islamakademin följer den sunnitiska traditionen och dess skolor inom troslära, rättslära och andlighet.

Tradition består inte endast utav de åsikter som följs eller de lärda man anser vara auktoritativa. Det är en fullständig metod som genomsyrar alla aspekter av en muslims lärande och praktiserande. Denna tradition som ärvts ner från Profeten ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) generation efter generation och inkluderar allt från metod för lärande, uppträdande, etik och moral, förhållandet till oliktänkande och till och med det korrekta sättet att hålla och bläddra i en bok. Den sunnitiska traditionen värnar om att inte bara lära ut den profetiska vägledningen utan att även implementera den i lärandeformen.

Den sunnitiska traditionen finner sin auktoritet i att den har varit den rådande majoritetstraditionen sedan Profetens tid ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) och de tre följande generationerna (al-Salaf al-Salih) ända fram till vår tid. Gud och Profeten ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) befallde muslimerna att hålla fast vid majoriteten och att avhålla sig från avvikelse och extremism. Den sunnitiska tolkningen av de två urkunderna, Koranen och haditherna, grundar sig i en gedigen och nedtecknad metod (usul al-fiqh) och får endast förmedlas av kompetenta och auktoriserade lärda.

books9

Vår verksamhet

Islamakademins verksamheter är indelade i fem områden:

 1. Kunskap & Lärande
 2. Andlig utveckling
 3. Samhällsansvar
 4. Konst & Kultur
 5. Fritid & Natur

1. Kunskap & Lärande

Läs (Iqra) är det första ordet som uppenbarades till profeten Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), något som kom att innebära att få ting värderas högre än kunskap i den muslimska traditionen. Kunskap är en av de viktigaste byggstenarna för individers mognad, oberoende och utveckling. Det är ett effektivt vapen mot extremism, trångsynthet, intolerans, hat och fobier i alla dess färger.      Islamakademins utbildningsverksamhet delas in i två kategorier, religiös och sekulär.

Kunskapssyn – Kunskap genom lärande

Profeten ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sade: ”Sannerligen erhålls kunskap genom lärande”. Lärandet är således en viktig del av islam och dess kunskapstradition, då dess syfte är mer än att förmedla fakta då traditionen innebär att förmedla en djupare förståelse och ett gott uppträdande.

Den traditionella lärandemetoden har det profetiska exemplet som grund och bland dess syften är att instifta andlighet, handlande och gott uppträdande i både lärare och elev.  Denna lärandemetod är högst väsentlig och det är viktigt att skilja mellan att lära ut den profetiska traditionen och att lära ut enligt den profetiska traditionen. Islamakademin kommer att sträva efter att följa det traditionella lärandet i största möjliga utsträckning. Oavsett om det är läxhjälp i det svenska språket eller om det är Korantolkning som studeras så lägger vi på Islamakademin stor vikt vid att lärandet sker genom den traditionella profetiska metoden.

Religiös utbildning

Eftersom religiös kunskap är ett profetiskt arv till de troende lägger vi på Islamakademin stor vikt vid att kunskap som förmedlas är tagen från autentiska, legitima och auktoritativa källor. Vi strävar därför efter att alltid presentera de traditionella islamiska åsikterna som är återberättade av allmänt erkända imamer och lärda inom Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah (Sunni-Islam).  Vikten av en mogen tolkningstradition blir särskilt uppenbar då den ställs i förhållande till extremism av olika slag.

Den religiösa utbildningsverksamheten bedrivs genom:

 • Kurser inom diverse religiösa ämnen likt troslära, rättslära och Koranlära. Dessa kurser hålls både på plats i Malmö samt som distansutbildningar.
 • Intensivutbildningar och syftesanpassade kurser till företag eller andra organisationer i hela Skandinavien.
 • Söndagsskola/Etikettskola för barn
 • Seminarium: Sker ofta genom att bjuda in internationella gästföreläsare.

Sekulär utbildning

Islamakademin ser det som en del av samhällsansvaret att stödja och tillgodose barns och ungdomars intellektuella utveckling. En stor del av vår verksamhet består av att stödja barn och ungdomar som går i skolan genom läxhjälp, allmänt studiestöd samt studiemotiverande samtal och aktiviteter. Eftersom det svenska språket är centralt för att kunna tillgodogöra sig kunskap i det svenska samhället lägger vi stor vikt vid utveckling av det svenska språket för barn och vuxna.

Den sekulära utbildningsverksamheten bedrivs genom:

 • Studiehjälp: För barn och ungdomar i bl.a. matematik och svenska.
 • Studiehjälp: Stöd för vuxna SFI – elever.
 • Seminarium: Kontinuerliga seminarium med växlande föreläsare från både Sverige och utlandet.
 • Högskoleprovet: Studie stöd i samband med högskoleprovet för att förbättra elevens resultat.

pl_menu_arrow_upÖverst på sidan

2. Andlig utveckling

Andlighet är genom människans direkta relation till Gud en essentiell del av hennes välmående och utgör tillsammans med tro och praktiserande islam som religion. Gud säger i Koranen: ”Endast i Gudsåminnelsen finner hjärtan ro.”

I ett allt mer materialistiskt samhälle, där utseende och ägodelar värderas högt, är behovet av andlighet enormt stort. Att kropp och själ är i balans och att ett andligt perspektiv genomsyrar verksamheten, anser vi är nödvändigt för en balanserad syn på religionen och dess praktiserande.

Islamakademin uppmuntrar andlig utveckling genom:

 • Rådgivning: Råd på den andliga vägen. Öppen mottagning.
 • Praktisk andlighet: Andlig utveckling genom praktiska övningar.
 • Kunskapssökande: Studier i islamisk andlighet.

pl_menu_arrow_upÖverst på sidan

3. Samhällsansvar

Islamakademin ser det som en självklarhet att inkludera socialt arbete och samhällsansvar i sin verksamhet. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som vi vill stötta den enskilda personen i frågor som rör den privata sfären. Islamakademin vill bidra till att människor känner att de är en del av samhället och gör det genom att skapa plattformar och broar gentemot samhället i stort. Vi vill ge våra medlemmar kunskap att navigera i samhället samtidigt som vi vill ge den enskilda stöd och råd i sociala frågor.

Islamakademin bidrar till en positiv samhällsutveckling genom:

 • Äktenskap och familjerådgivning
 • Ungdomsmottagning: Öppen mottagning för ungdomar som vill diskutera privata eller tabubelagda ämnen.
 • Deltagande i samhällsdebatter
 • Deltagande i medier

pl_menu_arrow_upÖverst på sidan

4. Konst & Kultur

Konst och kultur ger människan förståelse och vidgar hennes perspektiv, den uppvisar skönhet, ett språk alla talar och besvarar. Islamakademin ser det som viktigt att lära ungdomar och andra som har svårt att nå ut till samhället att uttrycka sig på ett nyttigt sätt. Vi hoppas även på att kunna få kunskap och förståelse för det förflutna genom att studera de verk som lever kvar idag. Genom att betrakta och begrunda andra människors uttryck ges man en inblick i andras världar och skaffar sig kunskap och en ödmjukhet för ”den andre”. I den förståelsen kan människor från helt skilda bakgrunder mötas och ha utbyte av varandra.

Den kulturellt berikande verksamheten sker bl.a. genom att anordna:

 • Filmkvällar med workshops/diskussion
 • Poesikvällar
 • Kalligrafikurser
 • Museibesök
 • Anordna kulturella musikuppträdanden
 • Kurser i traditionell läkekonst

pl_menu_arrow_upÖverst på sidan

5. Fritid & Natur

Många har idag liten tillgång till välgörande miljöer och aktiviteter. Fritidsaktiviteter, oavsett om det är pysselprojekt inomhus eller fysiska utomhusaktiviteter, har en avgörande del för barns inlärningsförmåga och psykiska hälsa och tar till vara på barns och ungdomars tid med givande och meningsfull sysselsättning. Minst lika viktigt är att få uppleva naturen, som bidrar till att barn, ungdomar och vuxna får en större respekt för miljön och allt levande.   Islamakademin avser därför att möjliggöra för barn och vuxna att skaffa sig hälsosamma vanor, en sund livsstil och berikande naturupplevelser.

Islamakademins fritidsaktiviteter består av:

 • Retreats och läger ute i naturen.
 • Utomhusaktiviteter likt bågskytte, fiske, ridning, camping m.m.
 • Barnaktiviteter: Kreativitetsverkstad, pysseldagar m.m.

Regelbundna idrottsaktiviteter av olika slag.

pl_menu_arrow_upÖverst på sidan

books9

Omdömen

Vad säger de om Islamakademin?

”Bästa Islam Kurserna med en RÄTTSLÄRD!”

Ibrahim Gicvan

”Mashallah dom bästa föreläsningar som jag har varit med om i hela mitt liv. Så utförligt och lätt att förstå samt ett mycket trevligt ställe att vara på. Rekommenderar starkt alla systrar och bröder att komma hit utan tvekan inshallah!!! Må Gud bevara dig Sheikh Sallahudin”

Mimmi Khalil

”Rekommenderas varmt. Har deltagit i några kurser och är ledsen över att inte hinna med alla som erbjuds, men föreslår att så många som möjligt deltar, då det är seriös kvalitet på både lärare som kurser.”

Christer Voigt